Home   >>   Technologies   >>   Garden Technologies

Special Technologies

Výsadba vzrostlých stromů

Vzrostlé stromy se vysazují mnoho století. Zahradní tvorba pomocí velkých sazenic je zdokumentována již ve starém Egyptě. Dnes dokážeme vysadit stromy přes deset metrů vysoké s obvodem kmene v 1m až 100 cm. Rostlina je na přesazení dlouhodobě připravována v okrasné školce, kde je až desetkrát přesazována, aby vysazením na své konečném stanoviště nebyla stresována.

Vegetační střechy

Vegetační střechy jsou v městském prostředí stále častěji využívány jako estetické i ekologické zlepšení životního prostoru. Významně přispívají k  dobrému hospodaření s vodou. "Druhové složení rostlin pro zelené střechy je závislé především na mocnosti střešního substrátu, sklonu střechy a její expozici a plánovaném využití. Intenzita využívání a estetické nároky se odvíjí od možnosti automatické závlahy, dostupnosti pro pravidelnou údržbu a výskytu pohledových ploch". ( Straková, M., Zakládání a péče o vybrané vegetační prvky, 2014)

Druhově pestré směsi – květnaté louky

Podle Strakové (2014)  jsou druhově pestré porosty v zahradní architektuře ne zcela výstižně nazývány termínem "květnatá louka", což je původní, přirozený, záměrně založený nebo přísevem upravený travní porost s výrazným podílem dvouděložných bylin. Druhově pestré porosty mají několik předností. Vedle významné krajinotvorné a estetické hodnoty je to především omezení počtu sečí během vegetačního období a to na 2-3 seče. Dále již zmíněná podpora diverzity a to nejen rostlinných druhů, ale i mikroorganismů a živočišných druhů, které v těchto porostech nacházejí útočiště.

Autoregulační trvalkové záhony

„Někdy se lze setkat s termínem „štěrkový záhon“, který je dosti zavádějící. Štěrk plní úlohu mulče, ale hlavním faktorem úspěchu je využití autoregulace. Autoregulací myslíme vzájemné pozitivní i negativní vazby mezi rostlinami a skupinami rostlin Záhon je sestaven tak, aby byla v harmonickém a funkčním poměru jednotlivá patra, tj. dlouhověké solitéry (do 10 %), střední patro (35-40%), nízké patro pokryvných peren (40-50%) a dynamiku zajišťující krátkověcí pendleři (do 10%). Výsledkem je dynamické společenstvo rostlin s efektem kvetení od brzkého jara až do pozdního léta.“ (Baroš, A.,Inspirace 2/2013)  

Štěrkový trávník

"Štěrkový trávník je pojízdný trávník na štěrkové vrstvě o mocnosti 20 až 30 cm, jehož meziprostory jsou vyplněny zeminou a zakořeněnými travami. Prostřednictvím podkladních zpevněných vrstev opatřených travnatým povrchem mají štěrkové trávníky nejen potřebnou nosnost, ale také vsakovací schopnost, a to díky dostatečné pórovitosti a propustnosti. Pravidelné kosení se provádí na výšku 4-6 cm, nikdy však ne jednorázově vice, než je 1⁄3 čepele listu trav." (www.agrostis.cz)